П О К А Н А

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА

СНЦ „МИГ – НОВА ЗАГОРА“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1, във връзка с чл. 20 (1), т. 1, 2 и 3 от Устава на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, Управителният съвет свиква Общо събрание на 26.10.2022 г. от 16:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет със следния дневен ред:

  1. Регистрация на присъстващите;
  2. Проверка на кворум, избор на протоколчик и преброител;
  3. Изменение и допълване на устава на сдружението
  4. Освобождаване на членове на УС
  5. Избор на членове на УС
  6. Освобождаване на Председателя на УС
  7. Избор на Председател на УС

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 17.00 ч.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за Общото събрание всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се в гр. Нова Загора, ул.“24- май“ №1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

…………………/п/………………………………………………

Светла Стоянова,

Председател на УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“