П О К А Н А

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1, във връзка с чл. 20 (1), т. 1 и 2 от Устава на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ Управителния съвет реши да бъде свикано Общо събрание на 19.08.2022 г. от 16:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет със следния дневен ред:

  1. Регистрация на присъстващите;
  2. Проверка на кворум, избор на протоколчик и преброител;
  3. Промяна устава на Сдружението;
  4. Допълване и промяна състава на Управителния съвет;
  5. Избор на Председател и Заместник- председател на Управителния съвет;
  6. Промяна състава на Колективния върховен орган на „МИГ – Нова Загора“
  7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 17.00 ч.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за Общото събрание всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се в гр. Нова Загора, ул.“24- май“ №1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“