П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 05.08.2022 г.  в офиса на Сдружението от 17:00 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за промяна Индикативния график за откриване приеми на проектни предложения по процедури от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ до края на календарната година;
  2. Свикване на събрание на Колективния върховен орган на МИГ. Избор на Заместник-председател на УС.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се на адрес гр. Нова Загора, ул.“24 – май“ №1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

02.08.2022 г.