П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 09.02.2022 г.  в офиса на Сдружението от 10:30 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за промяна Индикативния график за откриване на приеми а проектни предложения по процедури от стратегията за СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ до края на календарната година;
  2. Актуализиране на обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;
  3. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се на адрес гр. Нова Загора, ул.“24 – май“ №1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

03.02.2022 г.