П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 06.08.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Одобрение на обява за прием на проектни предложения по процедура 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
  2. Приемане насоки и образци на документи за кандидатстване и изпълнение по процедура 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
  3. Одобрение на обява за прием на проектни предложения по процедура 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
  4. Приемане насоки и образци на документи за кандидатстване и изпълнение по процедура 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се на адрес гр. Нова Загора, ул.“24- май“ №1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

30.07.2020 г.