П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 21.01.2021 г. от 17:00 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Одобрение на обява за прием на проектни предложения по процедура 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
  2. Приемане насоки и образци на документи за кандидатстване и изпълнение по процедура 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
  3. Други.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се на адрес гр. Нова Загора, ул.“24- май“ №1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

11.01.2021 г.