Първи сключен договор по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“

Днес, 03.12.2021 г. се сключи административен договор между Община Нова Загора, Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ по проведена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.440- S2 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

Безвъзмездното финансиране е в размер на 77 999,96 лв. и се предоставя по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за реализацията на проект „Текущ ремонт на общинска сграда – Туристически информационен център“.

Предвижда се ремонт и обособяване на туристически информационен център в сграда – общинска собственост, както и неговото оборудване. Дейностите по ремонта ще обхващат няколко помещения и тяхното обособяване в офис, приемна за посетители и подобряване на санитарно-хигиенните условия.

Община Нова Загора разглежда туризма и създаването на информационен център като ключов механизъм за съживяване на селските общности и тяхното благоприятно развитие от икономическа и социална гледна точка, като подкрепя и подпомага запазването на регионалната идентичност и местните традиции, както и задържането на младите хора в селските райони, създавайки обособен център за информираност, както за жителите, така и за посетителите на знакови места, културни мероприятия, спортни събития, заведения, хотели и други на територията на Община Нова Загора.