• Първа конференция
  • Първа конференция
  • Първа конференция

Първа конференция след учредяването на МИГ – Нова Загора

Колонтитул - НОВИНА - сайт2

На 13 април от 10 часа в Клуба на дейците на културата, гр. Нова Загора се проведе първата конференция по проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие”(ВОМР) на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Тя беше открита от заместник-кмета и координатор по проекта Светла Стоянова, която се обърна към присъстващите кметове на населени места, представители на стопанския и нестопански сектор на територията на община Нова Загора с думите, че благодари за присъствието им и разчита на съдействието на всички в залата за популяризиране на проекта. На събитието присъстваха и секретарят на Община Нова Загора Веселина Трънова и началник отдел „Европейски фондове и програми” Нина Генчева.

В кратко изложение за учредената Местна инициативна група – Нова Загора г-жа Стоянова запозна аудиторията с етапа на изпълнение на проекта. „В момента тече усилена информационна кампания, а вчера премина и общественото обсъждане на „Териториален и социално-икономически анализ” за целите и подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие”, каза тя, след което премина към представянето на презентация за него. Особено внимание беше обърнато на мерките, които ще бъдат заложени в Стратегията на МИГ – Нова Загора. Бяха отправени въпроси във връзка с начина на подпомагане и кандидатстване, както и с достъпа до информация за конкретните мерки.