Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.492 „МИГ – Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

МИГ – Нова Загора публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване и документи към тях по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.492 „МИГ – Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, включена в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Нова Загора. Пълният пакет с документи е публикуван на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/a5d058ce-b46d-466f-b12a-5ab1b05b93cd

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация по мярка „МИГ – Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е от 08.01.2021 г. до 17.01.2021 г., 23:59 ч. само и единствено посредством  модула за кандидатстване на ИСУН 2020. За целта е необходимо желаещите да изпратят коментар/ предложение да имат регистрация в ИСУН 2020 и да попълнят необходимите полета в системата след натискане на бутон ИЗПРАТИ КОМЕНТАР/ПРЕДЛОЖЕНИЕ под пакета с документи за обществено обсъждане.