Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.441 – МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване и документи към тях по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.441 МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, включена в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Нова Загора. Пълният пакет с документи е публикуван на следния интернет адрес: https://umis2020.government.bg/#/procedures/1344/publicDiscussions?rf=1598332418000

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация по мярка МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е от 24.08.2020 г. до 31.08.2020 г., 23:59 ч. само и единствено посредством  модула за кандидатстване на ИСУН 2020. За целта е необходимо желаещите да изпратят коментар/ предложение да имат регистрация в ИСУН 2020 и да попълнят необходимите полета в системата след натискане на бутон ИЗПРАТИ КОМЕНТАР/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ под пакета с документи за обществено обсъждане.