Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2019 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“


Уведомяваме всички заинтересовани страни за провеждането на следните информационни и обучителни мероприятия за 2019 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.:

 

Мероприятие Населено място Дата Час
1 Конференция за най-малко 50 участника гр. Нова Загора, Клуб на дейците на културата

24.06.2019 г.

10:00
2 Обучение за местни лидери за най-малко 20 човека гр. Нова Загора, Клуб на дейците на културата

25.06.2019 г.

09:00

3 Обучение за местни лидери за най-малко 20 човека гр. Нова Загора, Клуб на дейците на културата

26.06.2019 г.

09:00

4 Обучение за най-малко 10 човека с. Асеновец – читалище 27.06.2019 г. 10:00
5 Обучение за най-малко 10 човека с. Млекарево – кметство

28.06.2019 г.

10:00

6 Обучение за най-малко 10 човека с. Любенец – Пенсионерски клуб

01.07.2019 г.

10:00

7 Обучение за най-малко 10 човека с. Кортен – кметство

02.07.2019 г.

10:00

8 Информационна среща за най-малко 10 участника с. Баня – пенсионерски клуб

03.07.2019 г.

09:30

9 Информационна среща за най-малко 10 участника с. Пет могили – пенсионерски клуб

05.07.2019 г.

09:30

10 Информационна среща за най-малко 10 участника

с. Съдийско поле – пенсионерски клуб

08.07.2019 г.

09:30

11 Информационна среща за най-малко 10 участника с. Богданово – пенсионерски клуб

10.07.2019 г.

09:30

12 Информационна среща за най-малко 10 участника с. Полско Пъдарево – Читалище

15.07.2019 г.

09:30

13 Информационна среща за най-малко 10 участника с. Питово – пенсионерски клуб

16.07.2019 г.

09:30

14 Информационна среща за най-малко 10 участника гр. Нова Загора – ЦОП

19.07.2019 г.

09:30

15 Конференция за най-малко 50 участника гр. Нова Загора, Клуб на дейците на културата

25.07.2019 г.

10:00

 

Светла Стоянова – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС