Провеждане на информационна кампания в гр. Нова Загора

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 25.03.2016 г. от 10.00 ч.  в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора ще се проведе информационна кампания във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.