Проведоха се срещи със заинтересовани лица за популяризиране на подхода ВОМР и разработване на Стратегия за ВОМР.

Една от основните дейности за изпълнението на проект  № BG06RDNP001-19.610-0028 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИГ Нова Загора“ по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие” на ПРР 2014 – 2020 г. е провеждането на информационна кампания, чрез която се популяризира подхода ВОМР и процеса на разработване на Стратегията. Същата се проведе в гр. Нова Загора и населени места на общината: с. Асеновец, с. Стоил войвода, с. Съдиево, с. Езеро, с. Каменово, с. Млекарево, с. Пет могили, с. Съдийско поле, с. Караново, с. Любенова махала, с. Баня и с. Коньово. Бяха организирани 4 информационни срещи и 9 обучителни сесии на местни лидери и заинтересовани страни, като предстои и обществено обсъждане на разработваната Стратегия. Сред присъстващите бяха представители на Неправителствени организации, фирми в региона, земеделски производители и жители на общината. Изготвиха се проучване и анализ на територията на тема „Възможности за разширяване обхвата на програмите и мерките за подпомагане чрез МИГ“. Предстои представяне на окончателния вариант на разработената Стратегия за ВОМР.