Проведе се първото Общо събрание на МИГ – Нова Загора за 2017 г.

     На 27.01.2017 г. в Заседателната зала на Община Нова Загора се проведе Годишно редовно събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“. Присъстваха всичките 32 членове. Бяха обсъдени и приети –  годишният счетоводен отчет за 2016 г.,  доклада за дейността на Сдружението за 2016 г.,  годишният доклад за  изпълнението на Стратегията за ВОМР за 2016 г., бюджета на Сдружението за 2017 г., програмата за дейността на Сдружението за 2017 г., след което беше взето решение за кандидатстване на МИГ – Нова Загора по подмярка 19.3 „ Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. С изчерпване на точките от дневния ред събранието беше закрито с пожелание от Кмета на Община Нова Загора г-н Николай Грозев за успешна и ползотворна 2017 година.