Проведе се обществено обсъждане на проект на Стратегия за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ на Местна инициативна група – Нова Загора за периода 2023 – 2027 г.

На 14.09.2023 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Нова Загора се проведе обществено обсъждане на проект на Стратегия за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ на Местна инициативна група – Нова Загора за периода 2023 – 2027 г.

Подготовката й е свързана с изпълнението на проект  № BG06RDNP001-19.610-0028 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИГ Нова Загора“, финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В рамките на месец и половина беше популяризиран подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процесът на разработване на Стратегията за ВОМР, като за целта се проведе информационна кампания, включваща информационни и работни срещи в различни населени места от общината. Бяха изготвени анализ и проучване на територията на МИГ – Нова Загора, които отразиха нагласите на заинтересованите страни за новата Стратегия за ВОМР.

На общественото обсъждане, Стратегията за ВОМР на МИГ – Нова Загора беше представена от Нина Генчева – координатор по проект  № BG06RDNP001-19.610-0028 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИГ Нова Загора“. След презентацията бяха отправени въпроси във връзка със заложените мерки за финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., предстоящи етапи и начини за кандидатстване и изпълнение на проекти.

Шансът за подобряване на социално-икономическата ситуация на територията на МИГ – Нова Загора е изцяло обръщане и придържане към принципите на устойчивото развитие. СВОМР си поставя за цел подобряване качеството на живот на територията, като се основава на интегрирано разбиране за качество на живот, изцяло основаващо се на концепцията за устойчиво развитие и отразено в набора на приоритетите и специфичните цели на стратегията. Предвидените в СВОМР мерки са насочени към насърчаване на икономическото развитие на територията, както и към насърчаване опазването и възстановяването на природното и културно наследство и утвърждаването на местната идентичност, опазването на околната среда.