Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.164 – трети прием

На 20.05.2019 г. с Оценителния доклад, приключи работата на КППП по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура № BG06RDNP001- 164 Мярка „МИГ – Нова Загора“_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“. На заседание на УС  на СНЦ „МИГ – Нова Загора“,  проведено на 27.05.2020 г., с Решение № 37, е одобрен Оценителният доклад  на КППП по процедурата.