Поредният сключен Административен договор между „Местна инициативна група – Нова Загора“ и Община Нова Загора

На 26.10.2021 г. се сключи Административен договор между Община Нова Загора и Държавен фонд „Земеделие“ през СНЦ „Местна инициативна група  – Нова Загора“ по процедура BG06RDNP001-19.492-S1 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за проект „Благоустрояване на Парк „Мария Роза“ гр. Нова Загора“.

Безвъзмездното финансиране в размер на 332 174,68 лв. се предоставя по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирано от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът е насочен към обекти, които са значими за местната общност като за благоустройството на парковото пространство се предвижда изграждането на съвременна детска площадка и стрийт фитнес площадка, като посетителите ще могат да се радват и на изкуствено езеро. В проекта са планирани да бъдат изградени нови алеи,  да бъдат поставени пейки и кошчета.