Популяризиране на подхода ВОМР и график за предстоящи мероприятия

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора”, уведомява всички граждани и заинтересовани страни за предстояща информационна кампания, във връзка с популяризирането на подхода ВОМР и процеса на разработване на новата Стратегия по проект  № BG06RDNP001-19.610-0028 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИГ Нова Загора“, финансиран по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” и подхода „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

График на предстоящите мероприятия:

МероприятиеНаселено мястоДатаЧас
1.Еднодневна информационна срещагр. Нова Загора, Клуб на дейците на културата07.06.202310:00
2.Еднодневна информационна срещас. Асеновец, Клуб на дейците на културата08.06.202310:00
3.Еднодневна информационна срещас. Стоил войвода – пенсионерски клуб09.06.202010:00
4.Еднодневна информационна срещас. Съдиево – пенсионерски клуб13.06.202310:00
5.Обучение на местни лидери и заинтересовани странис. Езеро – пенсионерски клуб14.06.202310:00
6.Обучение на местни лидери и заинтересовани странис. Каменово – пенсионерски клуб15.06.202310:00
7.Обучение на местни лидери и заинтересовани странис. Млекарево – пенсионерски клуб27.06.202310:00
8.Обучение на местни лидери и заинтересовани странис. Пет могили – кметство28.06.202310:00
9.Обучение на местни лидери и заинтересовани странис. Съдийско поле – пенсионерски клуб29.06.202310:00
10.Обучение на местни лидери и заинтересовани странис. Караново – пенсионерски клуб30.06.202310:00
11.Обучение на местни лидери и заинтересовани странис. Любенова махала – пенсионерски клуб04.07.202310:00
12.Обучение на местни лидери и заинтересовани странис. Баня – кметство05.07.202310:00
13.Обучение на местни лидери и заинтересовани страниС. Коньово – кметство06.07.202310:00
14.Обществено обсъждане на разработваната СВОМРгр. Нова Загора, Заседателна зала на Общински съвет – Нова Загора14.09.202315:00