Покана

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на СНЦ  „МИГ – Нова Загора“

Управителният съвет на „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на  26.03.2018 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при следния дневен ред:

  1. Регистрация на присъстващите.
  2. Проверка на кворум от квесторите и избор на протоколчик на Общото събрание.
  3. Освобождаване на член на Управителния съвет.
  4. Избор на нов член на Управителния съвет.
  5. Разни.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 23 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 17:00 ч.

 

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в офиса на МИГ – Нова Загора, намиращ се в гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1, ет. 1, офис 1.

 

 

От УС на МИГ Нова Загора