ПОКАНА

П О К А Н А


             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание , което ще се проведе на 08.07.2019 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17:30 часа. Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Приемане на одобрение на обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ- Нова Загора по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

2. Приемане на насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ- Нова Загора по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

3. Разни.

               Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на МИГ  Нова Загора, намиращ се в гр. Нова Загора, ул.“24- май“ № 1, ет. 1, офис 1.

От УС на МИГ Нова Загора