ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група Нова Загора – Сливен“ кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 22.03.2024 г. от 14:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за одобрение на обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.827 „МИГ Нова Загора – Сливен Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ-Нова Загора по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.
  2. Приемане на насоки и образци на документи за кандидатстване и изпълнение по процедура BG06RDNP001-19.827 „МИГ Нова Загора – Сливен Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ-Нова Загора по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.
  3. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ Нова Загора – Сливен“, намиращ се на адрес гр. Нова Загора, ул.“24 – май“ № 1, ет. 1, офис 1.

Председател на  УС на СНЦ „МИГ Нова Загора – Сливен“: Галя Захариева