ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 06.02.2024 г. от 14:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Определяне на дата, място и дневен ред за извънредно общо събрание на СНЦ „МИГ-Нова Загора“;
  2. Промяна в името (наименованието) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Нова Загора”, гр. Нова Загора;
  3. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се на адрес гр. Нова Загора, ул.“24 – май“ № 1, ет. 1, офис 1.

Председател на  УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ ……………П……………

                                                                                                  /Галя Захариева/        01.02.2024 г.