ПОКАНА

        Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – НОВА ЗАГОРА” с ЕИК 177020504 – със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, със свое решение протокол № 3 от 06.02.2024 г. взето на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.21 ал.1 във връзка с чл. 20 ал. 1 т. 1 от Устава на сдружението с нестопанска цел, СВИКВА на 22.02.2024 год. ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе от 16.00 часа в заседателната залата на Общински съвет на Община Нова Загора. Събранието ще протече при следния дневен ред, приет на заседание на УС на СНЦ „МИГ– Нова Загора” – протокол № 3 от 06.02.2024 г.

Поканват се всички членове на сдружението.

Дневен ред:   

  1. Изменение и допълнение в устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Нова Загора” гр. Нова Загора
  2. Промяна в името (наименованието) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Нова Загора” гр. Нова Загора;
  3. Разни.

Забележка: При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на СДН „МИГ-Нова Загора”. Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 17,00 часа, колкото и членове да се явят и същото ще се смята за законно.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за Общото събрание всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се в гр. Нова Загора, ул.“24- май“ №1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“