ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 06.10.2023 г. от 14:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Одобрение и приемане на доклада на КППП по процедура BG06RDNP001-19.583-S1 „ МИГ-Нова Загора 4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за СВОМР на СНЦ „ МИГ-Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
  2. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се на адрес гр. Нова Загора, ул.“24 – май“ № 1, ет. 1, офис 1.

Председател на  УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ ……/п/…………

                                                                               /Галя Захариева/