ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 21.09.2023 г. от 16:00 часа в офиса на Сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за промяна Индикативния график за откриване на приеми на проектни предложения по процедури от Стратегията за СВОМР на СНЦ „ МИГ-Нова Загора“ до края на календарната година;
  2. Вземане на решение за одобрение на обява за прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.583 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Нова Загора“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.
  3. Приемане на насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „ МИГ-Нова Загора“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.;
  • Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се на адрес гр. Нова Загора, ул.“24 – май“ № 1, ет. 1, офис 1.

Председател на  УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ ………/п/………

                                                                                                  /Галя Захариева/         18.09.2023 г.