ПОКАНА

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 09.06.2023г.  в офиса на Сдружението от 16:00 часа. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Приемане и одобрение на обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  от Стратегия за ВОМР на МИГ- Нова Загора по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
  2. Приемане на насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ- Нова Загора по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
  3. Промяна на Индикативен график след актуализация на бюджет по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.778 „МИГ-Нова Загора Мярка   7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“, както и промяна на срока на прием на проектни предложения по процедура   с код в ИСУН BG06RDNP001-19.583 „МИГ-Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства“;
  4. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се на адрес гр. Нова Загора, ул.“24 –ти май“ № 1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“