ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 05.05.2023 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при следния дневен ред:

  1. Регистрация на присъстващите;
  2. Проверка на кворум и избор на протоколчик и преброител;
  3. Промяна в стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Нова Загора“ на основание чл. 39, т.3 от Наредба 22 за прилагане на подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии от Водено от общностите местно развитие-прехвърляне на  неусвоени финансови ресурси от Мярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическата инфраструктура“ към Мярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“.
  4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 17.00 ч.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за Общото събрание всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се в гр. Нова Загора, ул.“24- май“ №1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“