ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 27.05.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Одобрение доклада на КППП по процедура „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – трети прием;
  2. Обсъждане и актуализиране на Индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – НОВА ЗАГОРА“ за 2020 г.;
  3. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се на адрес гр. Нова Загора, ул.“24- май“ №1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 20.05.2020 г.