ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 28.04.2020г. в офиса на Сдружението от 17:30 часа. Предвид обявеното извънредно положение в страната поради разпространението на COVID – 19, заседанието ще протече при спазване на задължителните противоепидимични мерки, предписани от Министерството на здравеопазването, със следния дневен ред:

  1. Вземане на решение от Управителния съвет за смяна на външен експерт – оценител в КППП по процедура за подбор на проектни предложения „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – трети прием;
  2. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, намиращ се на адрес гр. Нова Загора, ул.“24 – май“ № 1, ет. 1, офис 1.

От УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“
21.04.2020 г.