ПОКАНА

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 18.02.2020г.  в офиса на сдружението от 17.30 часа. Събранието ще протече при следния дневен ред:

  1. Предложение за смяна на Експерта по прилагане на СВОМР на СНЦ „МИГ-Нова Загора“.
  2. Избор на нов Експерт по прилагане на СВОМР на СНЦ „МИГ-Нова Загора“.
  3. Разни.

Членовете на УС на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите всеки работен ден от 8:00 до 17:00ч. в офиса на МИГ  Нова Загора, намиращ се в гр. Нова Загора, ул.“24- май“ №1, ет. 1, офис 1.

От УС на МИГ Нова Загора