ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 14.01.2020 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17.00 часа. Събранието ще протече при следния дневен ред:

  1. Представяне и одобрение на оценителния доклад на КППП по процедура за подбор на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ- Нова Загора по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. – първи прием.
  2. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за събранието всеки работен ден от 8:00 до 17:00ч. в офиса на МИГ – Нова Загора, намиращ се в гр. Нова Загора, ул. “24- май“ № 1, ет. 1, офис 1.

От УС на МИГ Нова Загора