ПОКАНА

Управителният съвет на „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на  27.01.2020 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на Община Нова Загора при следния дневен ред:

  1. Регистрация на присъстващите.
  2. Проверка на кворум от квесторите и избор на протоколчик на Общото събрание.
  3. Обсъждане и приемане на годишен счетоводен отчет на Сдружението за 2019 г.
  4. Обсъждане и приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2019 г.
  5. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР за 2020 г.
  6. Приемане на бюджета на Сдружението за 2020 г.
  7. Приемане на Програма за дейността на Сдружението за 2020 г.
  8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 23 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 17:00 ч.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в офиса на „МИГ  Нова Загора“, намиращ се в гр. Нова Загора, ул. “24-май“ № 1, ет. 1, офис 1.

От УС на МИГ Нова Загора