ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 12.12.2019 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17:00 часа. Събранието ще протече при следния дневен ред:

  1. Представяне и одобрение на оценителния доклад на КППП по процедура за подбор на проектни предложения „МИГ – Нова Загора­­­_М 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по СВОМР на „МИГ – Нова Загора“ – втори прием.
  2. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на „МИГ – Нова Загора“, намиращ се в гр. Нова Загора, ул. “24 май“ № 1, ет. 1, офис 1.

От УС на МИГ Нова Загора