Одобрени проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Със Заповед № 03-РД/1516/15.06.2020 г. на Васил Грудев – Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрена като законосъобразна  процедура за подбор на проектни предложения на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.179 – S1 4.1.„Инвестиции в земеделски стопанства“ със срок на приема от 20.08.2019 г. до 20.11.2019 г.

Одобрени проектни предложения по процедурата, попаднали в извадката за контрол във връзка с чл. 60, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. са:

АГРОТРЕЙД – ДД, с номер на проектното предложение в ИСУН: BG06RDNP001-19.179-0003  – резерва;

СИГ АГРО ЕООД – с номер на проектното предложение в ИСУН: BG06RDNP001-19.179-0012, с който предстои да бъде сключен договор за отпускане на финансова помощ.