• Обществено обсъждане на стратегия за ВОМР
  • Обществено обсъждане на стратегия за ВОМР
  • Обществено обсъждане на стратегия за ВОМР

Обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие по подхода ВОМР на МИГ – Нова Загора

Колонтитул - НОВИНА - сайт2

На 11 май 2016 г. от 10 часа в клуба на дейците на културата се проведе обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие ( ВОМР) на Местна инициативна група – Нова Загора.

Подготовката й е част от етапите при осъществяването на проект на Община Нова Загора „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие”(ВОМР) на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Като първи етап – „Учредяване на публично-частно партньорство”, беше учредена Местна инициативна група – Нова Загора. В рамките на месец и половина беше популяризиран подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процесът на разработване на Стратегия за ВОМР, като се проведоха информационни кампании, информационни срещи и работни срещи в различни населени места от общината. Беше изготвен „Териториален и социално-икономически анализ”, на основата на проучвания и попълнени въпросници във връзка с изготвянето на Стратегията.

На общественото обсъждане Стратегията за ВОМР на МИГ – Нова Загора беше представена от Нина Генчева – началник отдел „Европейски фондове и програми”. След презентацията бяха отправени въпроси във връзка със заложените мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., предстоящите етапи по проекта и начинът на функциониране на Местната инициативна група.