Обществено обсъждане на Стратегия за прилагане на подхода ВОМР

Във връзка с изпълнението на Договор № РД50-94/24.03.2023 г. по проект  № BG06RDNP001-19.610-0028 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИГ Нова Загора“, финансиран по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 14.09.2023 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Нова Загора, ще се проведе обществено обсъждане на разработената Стратегия за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ на Местна инициативна група – Нова Загора за периода 2023 – 2027 г.