Обществено обсъждане в гр. Нова Загора

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 12.04.2016 г. от 10.00 ч. в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора, ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвяне на Стратегия за местно развитие, в изпълнение на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.