На 04.05.2023г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет се състоя обществено обсъждане по повод промяна на споразумение № РД 50-151/21.10.2016 г. на стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Нова Загора“

На 04.05.2023 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет се състоя обществено обсъждане по повод промяна на споразумение №РД 50-151/21.10.2016 г. на стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Нова Загора“. На срещата присъстваха г-жа Галя Захариева – Председател на УС и кмет на Община Нова Загора, членове на УС на „МИГ-Нова Загора“, изпълнителния директор на Сдружението – инж. Никола Николов, земеделци и представители на юридически лица с дейност на територията на МИГ, както и граждани. Във връзка с липса на подадени проектни предложения по втори прием на процедура BG06RDNP0010-19.441 “MИГ-Нова Загора“ Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР, както и наличие на остатъчни средства по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическата инфраструктура“ бе направен анализ на усвояемостта по различните мерки и бе отчетена възможността за прехвърляне на финансови средства към Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, одобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ в общ размер на 77 622,00 лв.