На 04.04.2022 г. г-жа Светла Стоянова, Председател на УС на СНЦ „Местна инициативна група Нова Загора“ за първи път подписа електронно, с квалифициран електронен подпис /КЕП/ договор по процедура BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Безвъзмездното финансиране в размер на 58 847,63 лв. се предоставя за реализирането на одобрен проект BG06RDNP001-19.379-0002 „Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по ушно – носно – гърлени болести“ на „Д-р Диана Атанасова – индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по ушно – носно – гърлени болести“ ЕООД.

Настоящият бизнес проект има за цел да подпомогне развиването и разширяването на услуги за извънболнична помощ, като бъдат максимално оползотворени предимствата на региона чрез използване на възможностите за децентрализация на дейностите в социалната сфера, чрез предоставяне на услуги за населението. Целта на проектното предложение е чрез оборудване на съвременна и съобразена с всички изисквания на пациентите, националното и европейско законодателство индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по ушно – носно – гърлени болести, да бъдат постигнати високи стандарти в медицинската практика и подобряване качеството на предоставяните здравни грижи за жителите на територията на МИГ Нова Загора.

Основната задача на проекта е въвеждане и развиване на високотехнологична и иновативна медицина, която позволява качествено лечение и ранна диагностика. Тази задача ще се постигне чрез закупуване на цялостно оборудване и обзавеждане за лекарска практика по ушно – носно – гърлени болести, в която да се инсталира и въведе УНГ Юнит /работна станция/, автоклав и челен осветител.

Проектното предложение предвижда предлагането на уникални по своята същност услуги, свързани с широко обхватна диагностика и мини – инвазивни  манипулации, с които да се гарантират надеждност, комфорт и бързина на изследването на заболявания в областта на оториноларингологията. На територията на МИГ Нова Загора няма друг специалист, предлагащ такава услуга и високо ниво на професионализъм. Работната станция /УНГ Юнит/ съчетава всички необходими компоненти за високо технологична ранна диагностика и лечение на УНГ болести. Модулите, които съдържа работната станция включват – аспирация, иригация, ендоскопска камера, синускоп оптика и ларингоскоп оптика за ухо, нос и гърло с възможност за извеждане на образа на екран.

В кабинета на Д-р Атанасова се извършват специализирани прегледи и диагностика, аудиометрия, поставят се обеци. Услугите, които се извършват са изцяло в полза на населението от територията на МИГ Нова Загора. След внедряване на новото оборудване в кабинета на Д-р Атанасова, ще има възможност да се използват съвременни методи и технологично оборудване от най-високо ниво, включващи:

  • бърза диагностика;
  • комплексни медицински тестове;
  • ранна диагностика и интервенция;
  • качествено медицинско обслужване;
  • високотехнологична апаратура;
  • иновативни методи за диагностика и лечение.