• Нова Загора

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ подписа допълнително споразумение № РД 50-151/07.10.2021 г. за осигуряване на допълнително финансиране по подхода ВОМР

Във връзка с одобреното от Правителството на Република България единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и осигуряването на допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно... READ MORE

„Местна инициативна група – Нова Загора“ сключи договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“

„Местна инициативна група – Нова Загора“ подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с фирма „АГРИ МИЛК“ ЕООД в размер на 97 791,49 лв. за проект „Закупуване на миксер вагон за... READ MORE

Сключен Административен договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ между „Местна инициативна група – Нова Загора“ и фирма „Розленд“ ООД, с. Коньово

„Местна инициативна група – Нова Загора“ подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с фирма „Розленд“ ООД в размер на 46 402,73 лв. по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията... READ MORE

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ сключи Административен договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора“ и ЗП Евгени Донев Дечев подписаха административен договор за предоставяне на безвъзмездно финансиране по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите... READ MORE

СНЦ „МИГ –Нова Загора“ подписа Административен договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Г-жа Светла Стоянова, Председател на УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ и ЗП Жельо Иванов подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проведена процедура № BG06RDNP001-19.179 „СВОМР на МИГ... READ MORE

Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2021 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020... READ MORE

П О К А Н А

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 30.09.2021 г. от 16.00 ч. в... READ MORE

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.440-S2 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“

На 27.07.2021 г. с Оценителен доклад, приключи работата на КППП по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.440-S2  „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за... READ MORE