• Нова Загора

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

На 05.10.2020 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от... READ MORE

П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 12.10.2020г.  в офиса на Сдружението от 17:30 часа. Заседанието ще протече при... READ MORE

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 28.09.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

На 10.09.2020 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в... READ MORE

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 08.09.2020 г. от 09.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

Вече е факт и вторият договор, подписан между Община Нова Загора, Държавен фонд „Земеделие“ и сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

По проведена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.164 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ бе сключен договор по проект на Община... READ MORE

Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.441 – МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване и документи към тях по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.441 МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на... READ MORE

СНЦ „МИГ-Нова Загора“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На 10.08.2020 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа... READ MORE