• Нова Загора

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

МИГ – Нова Загора публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване и документи към тях по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции... READ MORE

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 27.07.2020 г. от 16.00 ч. в... READ MORE

Провеждане на информационни и обучителни мероприятия за 2020 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Уведомяваме всички заинтересовани страни за провеждането на следните информационни и обучителни мероприятия за 2020 г. от Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ във връзка с изпълнението на Споразумение № РД50-151/21.10.2016 г. по... READ MORE

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 30.06.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

Одобрени проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Със Заповед № 03-РД/1516/15.06.2020 г. на Васил Грудев – Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрена като законосъобразна  процедура за подбор на проектни предложения на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ с код... READ MORE

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.164 – трети прием

На 20.05.2019 г. с Оценителния доклад, приключи работата на КППП по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура № BG06RDNP001- 164 Мярка „МИГ – Нова Загора“_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването... READ MORE

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 27.05.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

ПОКАНА

Решение от Управителния съвет за смяна на външен експерт - оценител в КППП по процедура за подбор на проектни предложения „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването... READ MORE