• Нова Загора

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2

Днес, 23-ти ноември беше сключен договор между Община Нова Загора, Държавен фонд „Земеделие“ и сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ за одобрен проект „Изграждане на система за видеонаблюдение във всички села на... READ MORE

П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 07.12.2020г.  в офиса на Сдружението от 17:00 часа. Заседанието ще протече при... READ MORE

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 26.11.2020 г. от 17.00 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 11.11.2020г.  в офиса на Сдружението от 17:30 часа. Заседанието ще протече при... READ MORE

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

На 05.10.2020 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от... READ MORE

П О К А Н А

             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 12.10.2020г.  в офиса на Сдружението от 17:30 часа. Заседанието ще протече при... READ MORE

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 28.09.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

На 10.09.2020 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в... READ MORE