• Нова Загора

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание , което ще се проведе на 21.11.2019 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17:30 часа.... READ MORE

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 04.11.2019 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17.00 часа. Събранието... READ MORE

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 07.10.2019 г.  в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17.30 часа. Събранието ще... READ MORE

МИГ – Нова Загора обявява прием по мярка 4.1

„Местна инициативна група – Нова Загора“ обявява прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване „МИГ –Нова Загора_М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана... READ MORE

ПОКАНА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на СНЦ  „МИГ – Нова Загора“ Управителният съвет на „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на... READ MORE

МИГ-Нова Загора обявява втори прием по мярка 7.2

СНЦ „МИГ-Нова Загора“ на 01.08.2019 г., обявява  втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.164 „МИГ-Нова Загора_М7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”... READ MORE

МИГ – Нова Загора подписа допълнително споразумение за изменение на Стратегията за ВОМР в частта интензитет на помощта по мярка 6.4

На вниманието на кандидатите по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ – Нова Загора, СНЦ „МИГ- Нова Загора“ уведомява всички заинтересовани лица, че по инициатива на УО... READ MORE

ПОКАНА

П О К А Н А              УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание , което ще се проведе на 08.07.2019 г.  в Заседателната зала... READ MORE