• Нова Загора

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

СНЦ „МИГ-Нова Загора“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На 10.08.2020 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора“ стартира прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа... READ MORE

Първа копка за изграждането на „Спортен комплекс за тенис – гр. Нова Загора“ по сключен договор с „МИГ – Нова Загора“ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На 6 август от 11:00 ч., се извърши символична първа копка, с която бе даден старт на проект на Община Нова Загора за изграждане на ,,Спортен комплекс за тенис – гр. Нова Загора“,... READ MORE

Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.440 – МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

МИГ – Нова Загора публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване и документи към тях по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.440 МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично... READ MORE

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 06.08.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора” кани своите членове на събрание, което ще се проведе на 04.07.2020 г. от 17.30 часа в офиса на сдружението. Заседанието ще протече при... READ MORE

Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

МИГ – Нова Загора публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване и документи към тях по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции... READ MORE

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 27.07.2020 г. от 16.00 ч. в... READ MORE