МИГ – Нова Загора подписа допълнително споразумение за изменение на Стратегията за ВОМР в частта интензитет на помощта по мярка 6.4

На вниманието на кандидатите по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ – Нова Загора, СНЦ „МИГ- Нова Загора“ уведомява всички заинтересовани лица, че по инициатива на УО на ПРСР на 02.07.2019 г. МИГ – Нова Загора подписа допълнително споразумение за изменение на Стратегията за ВОМР в частта интензитет на помощта по мярка 6.4 със следния текст: „Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.“