МИГ-Нова Загора обявява втори прием по мярка 7.2

СНЦ „МИГ-Нова Загора“ на 01.08.2019 г., обявява  втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.164 „МИГ-Нова Загора_М7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Нова Загора“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само  по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) –https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и тук.

Краен срок за представяне на предложенията: 01.11.2019 г., 16:30 часа.

Обява втори прием 7.2 Табло Общинска Администрация Нова Загора
Обява втори прием 7.2 Табло Общинска Администрация Нова Загора
Обява втори прием 7.2 Табло Общинска Администрация Нова Загора