„Местна инициативна група – Нова Загора“ сключи договор по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“

„Местна инициативна група – Нова Загора“ подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с фирма „АГРИ МИЛК“ ЕООД в размер на 97 791,49 лв. за проект „Закупуване на миксер вагон за хранене на животните в кравеферма в с. Богданово, общ. Нова Загора“ по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Нова Загора, с финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

Кравеферма „АГРИ МИЛК“ развива своята дейност в с. Богданово, общ. Нова Загора. Към момента се отглеждат над 290 млечни крави черно-шарени говеда от породата холщайн-фризийско, подходяща за нашите климатични условия в собствен животновъден обект. Тези порода се отличава с много добри характеристики. Средната лактационна млечност през различните години варира до 8500 литра. Маслеността на млякото е 3,66 процента, а белтъчините са 3,2 на сто.

Миксерът, обект на инвестицията, е снабден с двигател FTP 125kW- 170HP с максимална скорост от 15км/час. Снабден е с фреза с хидромотор и отвор за добавяне на съставки (смески) в канала на фрезата. Кубатурата на мискера е 20куб./м. Инвестициите и дейности, по проекта са изцяло насочени в област „Животновъдство“ сектор говедовъдство и се изпълняват в с. Богданово общ. Нова Загора, област Сливен.

Целите на проекта са свързани с развиване на животновъдна дейност от кандидата и повишаване на конкурентноспособността на стопанството, чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на иновативни процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени животински продукти, подобряване опазването на околната среда, намаляване на производствените разходи и повишаване качеството на продукцията.