Екип на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Нова Загора“

  • ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                 инж. Никола Николов

  • ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР:

                                                Станислава Костадинова

  • СЧЕТОВОДИТЕЛ:

                                                Славяна Василева


С Решение №26/11.03.2016 г. Сливенски окръжен съд вписа в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Местна инициативна група – Нова Загора (МИГ – Нова Загора), със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. 24 май, ет.1, офис 1. Сдружението ще развива дейност в обществена полза.

Създаването на МИГ – Нова Загора е част от реализирането на проект „Повишаване капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” към подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Приоритетите на Сдружението са дейностите, насочени към развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността на земеделието, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието, осигуряване на възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората, особено в селата и малките населени места.

Основният предмет на дейност на „МИГ – Нова Загора” е свързан с прилагането на мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на територията на Община Нова Загора, чрез разработването, кандидатстването за финансиране пред Министерство на земеделието и храните и последващо управление на Стратегия за местно развитие до 2020 г.