РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДАДЕНИ ПО СВОМР НА „МИГ НОВА ЗАГОРА-СЛИВЕН“

ПроцедураОперативна програмаНомер на
проектното предложение
Наименование на
проектното предложение
КандидатДата и час на
регистрация
Стойност на заявена сума за БФП/ лв.Стойност на одобрена сума за БФП/ лв.Реално изплатена БФП / лв.Статус на проекта
1.„МИГ - Нова Загора_М 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.164-0001Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк Нова ЗагораОбщина Нова Загора01.03.2019 г.
16:34 часа
304 888,24НПНПотхвърлено на етап ОАСД
2.„МИГ - Нова Загора_М 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.164-0002Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк Нова ЗагораОбщина Нова Загора24.10.2019 г.
19:01 часа
259 110,26259 110,26218 958,71сключен договор;
сключен анекс - 252 004,70 лв.;
подадено искане за окончателно плащане;
изплатена сума;
отказана сума - 33 043,67
3.„МИГ - Нова Загора_М 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.164-0003Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова ЗагораОбщина Нова Загора25.10.2019 г. 20.22 часа391 166,00385 777,89379 436,34сключен договор;
сключен анекс - 381 140,74;
финансова корекция 1 704,40 лв.
4.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0001Инвестиция в стопанството на фирма Розленд ООДРОЗЛЕНД ООД (ЕИК: 203247125)26.09.2019 г. 12:02 часа49 106,9446 402,730сключен договор;
сключен анекс
5.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0002„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено- житни и маслодайни култури“ЕТ "ЛИЛИЯ-МК-МИТКО ДИНЕВ" (ЕИК: 030253550)11.11.2019 г. 14:10 часа77 558,46НПНПОттеглен проект
6.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0003Подобряване на капацитета за растеж на „АГРОТРЕЙД - ДД“ ООД, с. Омарчево, чрез развитие на конкурентноспособно земеделиеАГРОТРЕЙД - ДД ООД (ЕИК: 119107597)12.11.2019 г. 15:00 часа97 412,8994 153,660Резерва; Сключен договор
7.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0005Повишаване на конкурентоспособността и оползотворяване на потенциала за развитие на модерно земеделско стопанство на ЗП Георги ИстатковЗП Георги Лъчезаров Истатков (Булстат за свободни професии (ЕГН): 880902****)15.11.2019 г. 15:24 часа97 695,00НПНПНеодобрен след разглеждане от ДФЗ
8.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0006ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКАСЛАВ ДИНЕВ ПОПОВ (Булстат за свободни професии (ЕГН): 650115****)15.11.2019 г. 17:56 часа76 277,3776 277,370Резерва; Одобрено проектно предложение от ДФЗ; сключен договор.
9.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0007ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКАГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ БАРЪМОВ (Булстат: 119634546)18.11.2019 г. 19:46 часа62 000,0062 000,000Сключен договор;
10.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0008ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКАЕВГЕНИ ДОНЕВ ДЕЧЕВ (Булстат за свободни професии (ЕГН): 841017****)18.11.2019 г. 19:50 часа84 000,0070 000,0070 000,00Сключен договор; одобрена и изплатена сума.
11.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0009Модернизиране на земеделското стопанство на ЗС Радка Димитрова- Атанасова чрез закупуване на земеделска техника и оборудванеЗС Радка Ангелова Димитрова- Атанасова (Булстат за свободни професии (ЕГН): 610903****)19.11.2019 г. 15:20 часа29 966,81НПНПРезерва; Оттеглено от Бенефициента.
12.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0010ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКАЖЕЛЬО РАДЕВ ИВАНОВ (Булстат: 119081857)19.11.2019 г. 16:18 часа97 771,7597 072,8997 072,89Сключен договор;
подадено искане за окончателно плащане;
одобрена сума и изплатена финансова помощ - 97 072,89 лв.
13.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0011Закупуване на миксер вагон за хранене на животните в кравеферма в с. Богданово, общ. Нова ЗагораАГРИ МИЛК ЕООД (ЕИК: 200809018)19.11.2019 г. 16:29 часа97 791,5097 791,4997 791,49сключен договор;
сключен анекс;
одобрена и изплатена сума - 97 791,49 лв.
14.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0012Закупуване на нови машини, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективностСИК АГРО ЕООД (Булстат: 203535145)20.11.2019 г. 15:31 часа84 704,0083 954,0083 954,00сключен договор;
сключен анекс; одобрена и изплатена сума;
15.BG06RDNP001-19.164 „МИГ-Нова Загора_М 7.2“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.164-0004„Ограда на УПИ І в кв. 207 – парк „Мария Роза“ в гр. Нова Загора ПИ 51809.501.5164“Община
Нова Загора БУЛСТАТ
BG 000590597
01.04.2020 г.
18:09 ч.
79 897,9579 897,9563 777,77сключен договор;
сключен анекс - 63 777,78 лв.;
подадено искане за окончателно плащане;
Изплатена финансова помощ - 63 777,77 лв.;
финансова корекция - 0,01 лв.
16.BG06RDNP001-19.164 „МИГ-Нова Загора_М 7.2“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.164-0005„Обреден дом в гробищен парк, нахождащ се в ПИ с идентификатор 51809.507.2509 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, ул. ‚Петко Енев“Община
Нова Загора
БУЛСТАТ
BG 000590597
03.04.2020 г.
12:24 ч.
258 494,87258 494,87253 386,67сключен договор;
сключен анекс - 258 052,51 лв.; отказана сума - 4 560.42 лв.
17.BG06RDNP001-19.164 „МИГ-Нова Загора_М 7.2“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.164-0006„Изграждане на система за видеонаблюдение във всички села на територията на община Нова Загора“Община
Нова Загора
БУЛСТАТ
BG 000590597
06.04.2020 г.
12:24 г.
241 438,95241 438,95200564,95сключен договор;
сключен анекс - 237 945,27 лв.; отказана сума - 37 379,65 лв.
18.BG06RDNP001-19.164 „МИГ-Нова Загора_М 7.2“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.164-0007„Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на град Нова Загора“Община
Нова Загора
БУЛСТАТ
BG 000590597
06.04.2020 г.
15:29 г.
132 534,70130 534,81117 703,83сключен договор;
сключен анекс - 130 534,81 лв.;
изплатена сума- 117 703,83 лв.;
финансова корекция - 12 830,98 лв.
19.BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.379-0001„Закупуване на машини за почистване, калибриране и обеззаразяване на семена“ГЕОВЕС 2019 ЕООД 08.10.2020, 13:44 ч.51 562,5051 562,5051 562,50сключен договор;
сключен анекс; изплатена сума
20.BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.379-0002„Закупуване на оборудване необходимо за дейността на индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по ушно – носно - гърлени болести“Д-Р ДИАНА АТАНАСОВА -ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ ЕООД 09.10.2020, 17:45 ч.58 847,6358 847,620сключен договор
21.BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.379-0003Инвестиции в оборудване за фирма "Валей Козметикс" ЕООД"ВАЛЕЙ КОЗМЕТИКС" ЕООД 10.10.2020 г.,
16:08 г.
97 614,9797 614,9788 858,92сключен договор;
сключен анекс; финансова корекция - 8 756,05 лв.
22.BG06RDNP001-19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.379-0004„Стартиране и развиване на бизнес с местни храни основно от собствени земеделски продукти, чрез обект за производство на готови ястия, включително и със сертифицирани биологични продукти“„Къчеви" ЕООД10.10.2020, 16:24 ч.79 762,2079 762,200Отхвърлено на ОАСД; след решение на съда е разгледан и класиран в Резерва
23.BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.440-0001„Текущ ремонт на общинска сграда - Туристически информационен център“ОБЩИНА
НОВА ЗАГОРА
10.11.2020, 14:19 ч.77 999,96НПНПоттеглено от кандидата
24.BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.441-0001„Модернизация на производствения процес в предприятието“„МИНЧЕВИ“ ЕООД04.12.2020, 17:13 ч.97 771,6697 771,660одобрен от МИГ;
сключен договор
25.BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.441-0002„Преработка/маркетинг на земеделски продукти, произведени от местни земеделски стопани“„Къчеви“ ЕООД05.12.2020, 15:54 ч.28 450,00НПНПОтхвърлен на ОАСД
26.BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.441-0003„Инвестиции в преработка/маркетинг на биологични домати и охлюви и повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство“ЗП Коста Василев Къчев 05.12.2020 г.
16:00 ч.
29 100,00НПНПОтхвърлен на ОАСД
27.BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.492-0001„Благоустрояване на Парк „Мария Роза“ гр. Нова Загора“Община Нова Загора25.03.2021 г., 16:10 ч.332 174,69332 174,680сключен договор;
сключен анекс - 331 674,69 лв.;
сключен анекс № 3- 10.01.2023 г.
28.BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.440-0002„Текущ ремонт на общинска сграда – Туристически информационен център“Община Нова Загора22.06.2021 г., 10:47 ч.77 999,9677 999,9661 237,42сключен договор;
сключен анекс -
66 380,96 лв.; финансова корекция - 5 143,54 лв.
29.BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.492-0002"Основен ремонт на площад в с. Омарчево, община Нова Загора"Община Нова Загора13.01.2022 г., 15:54 ч.51 778,1451 778,14НПодобрен от МИГ ПП;
оттеглено от Община Нова Загора проектно предложение
30.BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.492-0003"Благоустрояване на Градски парк, гр. Нова Загора"Община Нова Загора14.01.2022 г., 13:42 ч.325 149,26325 149,260одобрен от МИГ ПП; одобрено от ДФЗ
31.BG06RDNP001-19.379-S2, Процедура: СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейностиПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.379-0005"Създаване и развитие на иновативни подходи на фотографското изкуство в гр. Нова Загора
"Л. Ф. ФОТО СТУДИО" ЕООД"
"Л. Ф. ФОТО СТУДИО" ЕООД28.05.2022 г., 13:19 ч.57 417,00НПНПподадено проектно предложение;
неодобрено проектно предложение на етап АСД
32.BG06RDNP001-19.583-S1 „МИГ - Нова Загора Мярка 4.1
Инвестиции в земеделски стопанства“
ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.583-0001"Закупуване на земеделска техника""ГЕОКАР" ЕООД11.08.2023 г., 13:05 ч.97 771,45НПНПоттеглено проектно предложение
33.BG06RDNP001-19.583-S1 „МИГ - Нова Загора Мярка 4.1
Инвестиции в земеделски стопанства“
ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.583-0002"Закупуване на земеделска техника""ГЕОКАР" ЕООД11.08.2023 г., 15:0397 771,4597 771,45одобрено от МИГ проекно предложение;
одобрено от ДФЗ ПП
34. BG06RDNP001-19.583-S1 „МИГ - Нова Загора Мярка 4.1
Инвестиции в земеделски стопанства“
ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.583-0003"Закупуване на тороразхвърлящо ремарке и напоителна система"ЖЕЛЬО РАДЕВ ИВАНОВ24.08.2023 г., 16:25 ч.97 775,8297 775,82скючен договор
35.BG06RDNP001-19.778-S1 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.778-0001"Изграждане на осветление на част от Градски парк, гр. Нова Загора"ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА29.09.2023 г., 16:24 ч.150 119,20150 119,20одобрено от МИГ проектно предложение;
одобрено от ДФЗ ПП