РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДАДЕНИ ПО СВОМР НА „МИГ – НОВА ЗАГОРА“

ПроцедураОперативна програмаНомер на
проектното предложение
Наименование на
проектното предложение
КандидатДата и час на
регистрация
1.„МИГ - Нова Загора_М 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.164-0001Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк Нова ЗагораОбщина Нова Загора01.03.2019 г.
16:34 часа
2.„МИГ - Нова Загора_М 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.164-0002Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк Нова ЗагораОбщина Нова Загора24.10.2019 г.
19:01 часа
3.„МИГ - Нова Загора_М 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.164-0003Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова ЗагораОбщина Нова Загора25.10.2019 г. 20.22 часа
4.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0001Инвестиция в стопанството на фирма Розленд ООДРОЗЛЕНД ООД (ЕИК: 203247125)26.09.2019 г. 12:02 часа
5.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0002„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено- житни и маслодайни култури“ЕТ "ЛИЛИЯ-МК-МИТКО ДИНЕВ" (ЕИК: 030253550)11.11.2019 г. 14:10 часа
6.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0003Подобряване на капацитета за растеж на „АГРОТРЕЙД - ДД“ ООД, с. Омарчево, чрез развитие на конкурентноспособно земеделиеАГРОТРЕЙД - ДД ООД (ЕИК: 119107597)12.11.2019 г. 15:00 часа
7.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0005Повишаване на конкурентоспособността и оползотворяване на потенциала за развитие на модерно земеделско стопанство на ЗП Георги ИстатковЗП Георги Лъчезаров Истатков (Булстат за свободни професии (ЕГН): 880902****)15.11.2019 г. 15:24 часа
8.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0006ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКАСЛАВ ДИНЕВ ПОПОВ (Булстат за свободни професии (ЕГН): 650115****)15.11.2019 г. 17:56 часа
9.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0007ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКАГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ БАРЪМОВ (Булстат: 119634546)18.11.2019 г. 19:46 часа
10.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0008ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКАЕВГЕНИ ДОНЕВ ДЕЧЕВ (Булстат за свободни професии (ЕГН): 841017****)18.11.2019 г. 19:50 часа
11.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0009Модернизиране на земеделското стопанство на ЗС Радка Димитрова- Атанасова чрез закупуване на земеделска техника и оборудванеЗС Радка Ангелова Димитрова- Атанасова (Булстат за свободни професии (ЕГН): 610903****)19.11.2019 г. 15:20 часа
12.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0010ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКАЖЕЛЬО РАДЕВ ИВАНОВ (Булстат: 119081857)19.11.2019 г. 16:18 часа
13.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0011Закупуване на миксер вагон за хранене на животните в кравеферма в с. Богданово, общ. Нова ЗагораАГРИ МИЛК ЕООД (ЕИК: 200809018)19.11.2019 г. 16:29 часа
14.BG06RDNP001-19.179 СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанстваПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.179-0012Закупуване на нови машини, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективностСИК АГРО ЕООД (Булстат: 203535145)20.11.2019 г. 15:31 часа
15.„МИГ-Нова Загора_М 7.2“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.164-0004„Ограда на УПИ І в кв. 207 – парк „Мария Роза“ в гр. Нова Загора ПИ 51809.501.5164“Община
Нова Загора БУЛСТАТ
BG 000590597
01.04.2020 г.
18:09 ч.
16.„МИГ-Нова Загора_М 7.2“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.164-0005„Обреден дом в гробищен парк, нахождащ се в ПИ с идентификатор 51809.507.2509 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, ул. ‚Петко Енев“Община
Нова Загора
БУЛСТАТ
BG 000590597
03.04.2020 г.
12:24 ч.
17.„МИГ-Нова Загора_М 7.2“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.164-0006„Изграждане на система за видеонаблюдение във всички села на територията на община Нова Загора“Община
Нова Загора
БУЛСТАТ
BG 000590597
06.04.2020 г.
12:24 г.
18.„МИГ-Нова Загора_М 7.2“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.164-0007„Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на град Нова Загора“Община
Нова Загора
БУЛСТАТ
BG 000590597
06.04.2020 г.
15:29 г.
19.„СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.379-0001„Закупуване на машини за почистване, калибриране и обеззаразяване на семена“ГЕОВЕС 2019 ЕООД 08.10.2020, 13:44 ч.
20.„СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.379-0002„Закупуване на оборудване необходимо за дейността на индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по ушно – носно - гърлени болести“Д-Р ДИАНА АТАНАСОВА -ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ ЕООД 09.10.2020, 17:45 ч.
21.„СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.379-0003Инвестиции в оборудване за фирма "Валей Козметикс" ЕООД"ВАЛЕЙ КОЗМЕТИКС" ЕООД 10.10.2020 г.,
16:08 г.
22.„СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.379-0004„Стартиране и развиване на бизнес с местни храни основно от собствени земеделски продукти, чрез обект за производство на готови ястия, включително и със сертифицирани биологични продукти“„Къчеви" ЕООД10.10.2020, 16:24 ч.
23.„МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““ПРСР
2014-2020
BG06RDNP001-19.440-0001„Текущ ремонт на общинска сграда - Туристически информационен център“ОБЩИНА
НОВА ЗАГОРА
10.11.2020, 14:19 ч.
24.„МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.441-0001„Модернизация на производствения процес в предприятието“„МИНЧЕВИ“ ЕООД04.12.2020, 17:13 ч.
25.„МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.441-0002„Преработка/маркетинг на земеделски продукти, произведени от местни земеделски стопани“„Къчеви“ ЕООД05.12.2020, 15:54 ч.
26.„МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.441-0003„Инвестиции в преработка/маркетинг на биологични домати и охлюви и повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство“ЗП Коста Василев Къчев 05.12.2020 г.
16:00 ч.
27.„МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.492-0001„Благоустрояване на Парк „Мария Роза“ гр. Нова Загора“Община Нова Загора25.03.2021 г., 16:10 ч.
28.„МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““ПРСР 2014-2020BG06RDNP001-19.440-0002„Текущ ремонт на общинска сграда – Туристически информационен център“Община Нова Загора22.06.2021 г., 10:47 ч.