Първи прием със срок за подаване на проектни предложения до 20.11.2019 г. по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“:

Обява за прием по мярка 4.1;
Условия за кандидатстване по мярка 4.1;
Необходими документи за кандидатстване по мярка 4.1;
Документи за информация към условията за кандидатстване по мярка 4.1;
Условия за изпълнение на мярка 4.1;
Необходими документи за изпълнение на мярка 4.1.
Процедура и критерии за подбор на проекти на СНЦ „МИГ – Нова Загора“.
Заповед № 7 / 22.11.2019 г. за назначаване на комисия за подбор на проектни предложения, подадени по мярка 4.1;


Списък на предложените за финансиране проектни предложения по мярка 4.1;
Списък на резервните проектни предложения по мярка 4.1;
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по мярка 4.1;
Списък на оттеглените, по време на оценка проектни предложения по мярка 4.1;