Първи прием със срок за подаване на проектни предложения до 20.11.2019 г по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“:

Обява за прием по мярка 4.1;

Условия за кандидатстване по мярка 4.1;

Необходими документи за кандидатстване по мярка 4.1;

Документи за информация към условията за кандидатстване по мярка 4.1;

Условия за изпълнение на мярка 4.1;

Необходими документи за изпълнение на мярка 4.1.

Процедура и критерии за подбор на проекти на СНЦ „МИГ – Нова Загора“.


Втори прием със срок за подаване на проектни предложения до 01.11.2019 г. по мярка 7.2 „МИГ – Нова Загора М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

Заповед № 5/05.11.2019 г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения
Обява за прием по мярка 7.2;
Условия за кандидатстване по мярка 7.2;
Необходими документи за кандидатстване по мярка 7.2;
Документи за информация към условията за кандидатстване по мярка 7.2;
Условия за изпълнение на мярка 7.2;
Необходими документи за изпълнение на мярка 7.2;

Процедура и критерии за подбор на проекти на СНЦ „МИГ – Нова Загора“


Първи прием със срок за подаване на проектни предложения до 04.03.2019 г. по мярка 7.2 „МИГ – Нова Загора М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

Заповед № 4/08.03.2019 г. за назначаване на помощник-оценители
Списък на проектни предложения, които не са допуснати до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проектни предложения
Заповед № 3/07.03.2019 г. за избор на комисия за подбор на проектни предложения

Обява за прием по мярка 7.2;
Условия за кандидатстване по мярка 7.2;
Необходими документи за кандидатстване по мярка 7.2;
Документи за информация към условията за кандидатстване по мярка 7.2;
Условия за изпълнение на мярка 7.2;
Необходими документи за изпълнение на мярка 7.2;