Въпрос/ Данни на подателя
(име и/или ел. поща)
Отговори, разяснения от МИГ
1.Здравейте,
Бих искала да ми бъдат дадени писмени разяснения по някои конкретни условия за кандидатстване:
1. В Условия за кандидатстване, т. 10 Процент съфинансиране е записано, че интензитетът на финансовата помощ е 50 % и той би могъл да се увеличи с 10, 15 или 20 %. От друга страна е записано, че максималното комбинирано подпомагане може да е 60 %.
Въпрос: Няма ли противоречие в указанията относно интензитета на
разходите за финансиране, тъй като от една страна той би могъл да се увеличи поне до 70%, а от друга страна не може да надвишава 60 %. В такъв случай защо е нужно да указвате, че интензитетът може да се увеличи с 15 или 20%, щом това е невъзможно?
2. В Условия за кандидатстване, т. 14 Категории разходи, допустими за
финансиране, е записано, че допустим разход по проектите е закупуването на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения на територията на МИГ Нова Загора. Освен това е записано, че този разход трябва да е извършен след подаване на заявлението за подпомагане, а в т.35 от Придружаващи общи документи е записано, че удостоверение за данъчна оценка на закупуваните земя, сгради и друга собственост.
Въпрос: Как бихме могли да подадем проектно предложение, включващо
строително-монтажни работи при намерения за закупуване на земя и сгради? Как трябва да представим всички изискуеми документи, свързани с проектирането – технически проект, одобрен ПУП, разрешение за строеж, преди имотът да е собственост на потенциалния бенефициент на
финансиране. При евентуално признаване на разходите за покупка на земя и сгради преди подаване на проектното предложение, както при разходите по проекта от т.13 /извършени не по-рано от 1 януари 2014/, потенциалният бенефициент би могъл да направи реконструкция и/или ремонт на съществуващите сгради, с които разполага, а също така да проектира сгради на земя, която притежава. При така поставените
условия от Ваша страна не става ясно как потенциален бенефициент може да кандидатства за разходи за строителномонтажни работи ако не разполага със земя за извършването им, или по проекта
иска да закупи земя, на която да строи.
Моля да ми отговорите конкретно на поставените въпроси, без да цитирате само указанията, които сте дали. Ние тях сме ги прочели, но това, че задаваме въпрос, означава, че не сме ги разбрали и искаме
повече конкретика.
И. Христова
Във връзка с отправеното запитване
даваме следните пояснения и указания за тълкуване:
По т.1 Ви уведомяваме, че съгласно
условия кандидатстване 4.1, т. 10 е
уточнено, че максималното комбинирано подпомагане може да е 60 %.
По. т.2 Ви уведомяваме, че случай, че бенефициентът е с намерение за закупуване на земя се кандидатства с договор за наем(мин. 6 год.), с издадено учредено право за строеж и заявяване на разходи за наем. В случай, че бенефициентът е собственик на земята се кандидатства с данъчна оценка. Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 6 и т. 9 – 12. Разходите по т. 13 са допустими, ако са извършени не порано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 13, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.
2.В колона (А-1) на Табл. Б2 Заетост от бизнес плана за средносписъчен брой на персонала за последния отчетен период сборът на данните от кои кодове от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд„ трябва да се посочи?
Сборът от данните за среден списъчен брой на заетите лица, посочен в код 1000 от Част I, Раздел I от „Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“ и лицата, посочени в код 1400 и код 1600 или Сборът от данните за среден списъчен брой на заетите лица посочен в код 1001 от Част I, Раздел I от „Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“ и лицата, посочени в код 1400 и код 1600?
С уважение: Жельо Радев Иванов – земеделски производител e-mail: zhelyo4.1@abv.bg
Във връзка с отправеното запитване даваме следните пояснения и указания за тълкуване:
Съгласно МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПИСЪЧНИЯ И СРЕДНИЯ СПИСЪЧЕН БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА, утвърдена от Националния статистически институт със заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ, среден списъчен брой на персонала се изчислява по следната методика: сумата от списъчния брой на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост, за всеки календарен ден на отчетния период (месец, тримесечие, година), разделен на календарния брой дни в този отчетен период. В колона (А-1) на Табл. Б2 Заетост от бизнес плана за средносписъчен брой на персонала за последния отчетен период се посочва среден списъчен брой на заетите лица, посочен в код 1001 от Част I, Раздел I от „Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“ и лицата, посочени в код 1400 и код 1600.