Вече е факт и вторият договор, подписан между Община Нова Загора, Държавен фонд „Земеделие“ и сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

По проведена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.164 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ бе сключен договор по проект на Община Нова Загора „Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк – Нова Загора“. Планираните дейности включват полагане на нова асфалтова настилка, монтаж на бордюри, поставяне на пейки и кошчета за смет, монтаж на осветителни тела и обособяване на пространство за разходка на кучета.